Odpowiedz
Nazwa użytkownika:
Tytuł:
Treść wiadomości:
Treść nie może mieć więcej niż 60000 znaków. 

Emotikony
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Wielkość czcionki:
Kolor czcionki
Formatowanie jest włączone
[url] jest wyłączony
Emotikony są włączone
Wyłącz formatowanie
Wyłącz emotikony
Kod potwierdzający
Kod potwierdzający:
Aby zapobiec automatycznym rejestracjom, wymagamy, żebyś wpisał oba podane słowa do pola tekstowego umieszczonego pod nimi.
   

Wyświetl wiadomości w tym wątku - Prowadzenie sklepu internetowego przez Fundację pytanie
Autor/ka Wiadomość
  Tytuł:  Re: Prowadzenie sklepu internetowego przez Fundację pytanie  Cytuj
To że przychody ze sprzedaży w ramach działalności gospodarczej czy tez dz. statutowej odpłatnej pożytku publicznego będą przeznaczane na realizację celów statutowych jest akurat obowiązkiem wynikającym z ustawy o fundacjach ( także z ustawy o dz. p.p. i o w.) , jak również z waszego statutu.

Ja nie jestem jasnowidzem i nie wiem czy to będzie dz. gospodarcza czy też statutowa odpłatna, gdyż nic o niej nie napisałeś. To że sprzedaż będzie w sklepie internetowym o niczym nie przesądza.
Poniżej jest definicja działalności statutowej odpłatnej i jakich warunków trzeba dotrzymać:

Art. 8. 1. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest:

1) działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, za które pobierają one wynagrodzenie;

2) sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczenie usług w zakresie:

a) rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721, z późn. zm.), lub

b) integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 225 i nr 205, poz. 1211 oraz z 2015 r. poz. 1220) oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. nr 94, poz. 651, z późn. zm.);

3) sprzedaż przedmiotów darowizny.

2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego


Art. 9. 1. Działalność odpłatna pożytku publicznego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 stanowi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli:

1) wynagrodzenie, o którym mowa w art. 8 ust. 1, jest w odniesieniu do działalności danego rodzaju wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności, lub

2) przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres ostatniego roku obrotowego, a w przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż rok obrotowy - za okres tego zatrudnienia, przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.


Jeżeli spełniacie w/w warunki określone w art. 8 z zastrzeżeniem art. 9 ustawy o dz. pożytku publicznego i o wolontariacie, będzie to statutowa działalność odpłatna i nie trzeba rejestrować dz. gospodarczej, a także w dalszym ciągu będziecie mogli prowadzić uproszczoną ewidencję księgową.
Natomiast jeśli jest to sprzedaż towarów której nie można zaliczyć do tej określonej w art. 8 wtedy z pewnością będzie to dz. gospodarcza i wtedy trzeba prowadzić pełna ewidencję księgową.

Dodam tylko, że sprzedaż towarów/przedmiotów w ramach dz. statutowej odpłatnej jest dość znacznie ograniczona ustawowo, dlatego przypuszczam że w waszym przypadku chodzi raczej o dz. gospodarczą.

Ponadto do ustnych informacji od pracowników US już dawno nabrałem pewnego dystansu, gdyż zdarzało mi się w różnych urzędach na terenie tego samego miasta otrzymywać całkowicie odmienne interpretacje na ten sam temat. Lepszy jest kontakt telefoniczny do Krajowej Informacji Podatkowej.
Wiadomość Dodano: niedziela, 29 października 2017, 23:00
  Tytuł:  Re: Prowadzenie sklepu internetowego przez Fundację pytanie  Cytuj
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (art. 2)

"Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły."

W definicji występuje słowo "zarobkowa" .
Jak interpretować to słowo. Czy zarobkowa to znaczy że ogólenie nastawiona na osiągnięcie zarobku i nie jest tu ważne że fundacja ten zarobek przeznacza na cele statutowe?
Czy wprost przeciwnie, jeśli fudacja nie wypłaca tego zarobku na rzecz jakichś osób to tylko przeznacza na cen statutowe to nie uznajemy jako działalnośc zarobkową z godnie z ustawą ?
Wiadomość Dodano: niedziela, 29 października 2017, 11:29
  Tytuł:  Re: Prowadzenie sklepu internetowego przez Fundację pytanie  Cytuj
Dzięki za odpowiedź ale wiesz suchy przepis to ja znam. A chodzi mi bardziej o poradę praktyczną.

A dokładnie o sam fakt prowadzenia lub nieprowadzenia działalności - czy prowadzenie sklepu internetowego z którego wszystkie przychody są przeznaczane na cele statutowe fundacji jest prowadzeniem działalności gospodarczej a co za tym idzie należy zgłosić to do US i prowadzić pełną księgowość czy nie ?


Jedna z moich znajomych też jest prezesem fundacji, zgłosiła prowadzenie działalności gospodarczej, (akurat to jest pracownia krawiecka ) i prowadzi uproszczoną księgowośc. Twierdzi że pytała w skarbówce i tak jest dobrze.
Ja mam pewne obawy co do takiego postępowania gdyż wg mnie zgłoszenie prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację = pełna na księgowość.
Więc całe klu to ta działalności gospodarcza czym ona jest dla fundacjii w jakim momencie trzeba ją zgłosić ?

Czy ktoś ma jakieś doświadczenia w tym zakresie.? lub czy jest tu jakiś prawnik-praktyk na tym forum który może pomóc to rozkminić?
Wiadomość Dodano: niedziela, 29 października 2017, 11:20
  Tytuł:  Re: Prowadzenie sklepu internetowego przez Fundację pytanie  Cytuj
Odpowiedź jest w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z póź. zm.
Poniżej są główne warunki jakie trzeba spełnić aby prowadzić uproszczoną ewidencję, więc sami możecie stwierdzić czy będzie to możliwe w przyszłości.

Art. 10a. 1. Organizacje pozarządowe, z wyłączeniem spółek kapitałowych, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2 prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, w przypadku gdy:

1) działają w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1,

2) nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

3) nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego,

4) osiągają przychody wyłącznie z:

a) działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej,

b) działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług,

c) tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,

d) tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach,

5) w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, o których mowa w pkt 4, w wysokości nieprzekraczającej 100.000 zł
Wiadomość Dodano: czwartek, 26 października 2017, 19:11
  Tytuł:  Re: Prowadzenie sklepu internetowego przez Fundację pytanie  Cytuj
Nikt nie odpowie ?
Wiadomość Dodano: czwartek, 26 października 2017, 14:43
  Tytuł:  Prowadzenie sklepu internetowego przez Fundację pytanie  Cytuj
Jesteśmy Fundacją nieprowadzącą działalności gospodarczej. Prowadzimy księgowość w sposób uproszczony.

Od nowego roku zamierzamy uruchomić sklep internetowy.
Wszystkie przychody ze sklepu będą przeznaczane na cele statutowe fundacji: wynagrodzenia pracowników, wkłady własne do projektu itp.

Czy w takim razie będziemy mogli nadal prowadzić uproszczoną księgowość?
i czy będziemy musieli zgłaszać fundację jako prowadzącą działalność gospodarczą?
Wiadomość Dodano: piątek, 20 października 2017, 15:39


cron