forum.ngo.pl
http://forum.ngo.pl/

Interpretacja Statutu
http://forum.ngo.pl/viewtopic.php?f=37&t=11655
Strona 1 z 1

Autor/ka:  Dowa [ czwartek, 30 listopada 2017, 19:00 ]
Tytuł:  Interpretacja Statutu

Witam.
Bardzo proszę o pomoc w interpretacji statutu, otóż w naszym statucie nie ma trybu wyboru i z związku z tym czy walne zgromadzenie w którym uczestniczy 15 członków na ogólną liczbę około 80 , jest prawomocne.
Przeglądałam ustawę i nic nie znalazłam w tej materii, moje pytanie jest takie czy istnieje jakiś przepis który reguluje tryb wyborczy , skoro nie ma tego zapisu w statucie, i czy w takiej sytuacji uchwały walnego są ważne, czy wtedy nie obowiazuje nas kwalifikowana ilość członków 50%+1
Druga sprawa w statucie nie ma trybu odwoławczego od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego , czy w takim przypadku jego orzeczenia mają moc prawną , jest tylko zapis że Sąd działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu, ale czy trzyosobowy skład Sądu może w swoim regulaminie zawrzeć tryb odwoławczy , czy to nie jest działaniem " na wyrost".
Bardzo proszę o pomoc

Autor/ka:  xpert17 [ czwartek, 30 listopada 2017, 20:31 ]
Tytuł:  Re: Interpretacja Statutu

Dowa napisał(a):
otóż w naszym statucie nie ma trybu wyboru


Statut stowarzyszenie musi określać " tryb dokonywania wyboru [władz]" (art. 10 ust. 1 pkt 5 - Prawo o stowarzyszeniach). Inaczej sąd go nie zarejestruje.

Autor/ka:  Gość [ piątek, 1 grudnia 2017, 06:55 ]
Tytuł:  Re: Interpretacja Statutu

Statut od 1992 roku nie był aktualizowany, działamy jeszcze na takim "przestarzałym" statucie, a zaszło trochę niefajnych rzeczy w stowarzyszeniu i stąd moje pytanie., dwa pytania :)

Autor/ka:  ryku [ sobota, 2 grudnia 2017, 20:49 ]
Tytuł:  Re: Interpretacja Statutu

W ustawie Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. już był przepis art. 10.1 pkt.5 dot. trybu wyboru władz, więc nie bardzo rozumiem jak w 1992 roku sąd zarejestrował statut bez tego zapisu. Natomiast jest powszechnie przyjęte, w przypadkach gdy w statucie nie ma szczególnych przepisów dot. głosowania nad uchwałami , że są one ważne gdy podjęto je zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków stowarzyszenia (50% wszystkich członków jest najczęściej uważane za kworum ). Jednak aby w stowarzyszeniach można było podejmować uchwały w przypadkach gdy na WZ przychodzi mniej niż 50% członków, to w statutach wprowadza się zapis o II terminie WZ w którym możliwe jest podjęcie ważnych uchwał bez względu na liczbę obecnych. Być może w waszym statucie jest taki zapis i dlatego 15 na 80 członków podejmuje uchwały i takie walne jest prawomocne. Musisz to sprawdzić.

Natomiast decyzje Sądu Koleżeńskiego czy Zarządu nigdy nie są ostateczne i od razu prawomocne, gdyż przysługuje od nich odwołanie do Walnego Zebrania (nawet jak nie pisze o tym w statucie), które jest w stowarzyszeniach najwyższą władzą. Dlatego też w decyzjach (uchwałach) w/w organów powinna być zawarta informacja o możliwości odwołania się do WZ.

Natomiast jeśli statut nie był od 1992 roku aktualizowany to wasz Zarząd powinien to zrobić jak najszybciej, szczególnie po ostatnich nowelizacjach które wymuszają dokonanie pewnych zmian.

Autor/ka:  Gość [ niedziela, 3 grudnia 2017, 09:20 ]
Tytuł:  Re: Interpretacja Statutu

Dziękuję bardzo o odpowiedź , która mi dużo wyjaśniła i potwierdziła moje przypuszczenia. w statucie nie mamy zapisu o drugim terminie WZ , całość funkcjonuje bardzo dziwnie , od 2006 nikt niczego nie kwestionował z członków , a mnie w efekcie domagania się zmian chociażby w statucie zawieszono w prawach członka.

Autor/ka:  ryku [ niedziela, 3 grudnia 2017, 22:36 ]
Tytuł:  Re: Interpretacja Statutu

Jesli uważasz, ze działania podejmowane przez organy stowarzyszenia są niezgodne ze statutem lub z ustawą możesz zawiadomić organ nadzoru którym jest:
"Nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do:
1) wojewody właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia - w zakresie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
2) starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia - w zakresie nadzoru nad innymi niż wymienione w pkt 1 stowarzyszeniami
"

W miastach na prawach powiatu jak np. Wrocław, Łódź itd. starostą powiatu jest jednocześnie prezydent miasta.

Natomiast co taki organ nadzoru może zrobić to masz w skrócie poniżej:

"Art. 25. 1. Organ nadzorujący sprawuje nadzór nad działalnością stowarzyszeń wyłącznie w zakresie zgodności ich działania z przepisami prawa i postanowieniami statutu.
2. Organ nadzorujący ma prawo w wyznaczonym terminie żądać:
1) dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia odpisów uchwał walnego zebrania członków (zebrania delegatów);
2) niezbędnych wyjaśnień od władz stowarzyszenia.


"Art. 28. W razie stwierdzenia, że działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem lub narusza postanowienia statutu w sprawach, o których mowa w art. 10 ust. 1, art. 10a ust. 1 i 3 i art. 10b, organ nadzorujący, w zależności od rodzaju i stopnia stwierdzonych nieprawidłowości, może wystąpić o ich usunięcie w określonym terminie, udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia lub wystąpić do sądu na podstawie art. 29."

Autor/ka:  xpert17 [ niedziela, 3 grudnia 2017, 23:40 ]
Tytuł:  Re: Interpretacja Statutu

Wygląda na to, że w tym stowarzyszeniu nie tylko od 1992 roku nie zmienił się statut, ale też od bardzo dawna nie zmienił się skład organów. Bo KRS przy wpisaniu czy wykreśleniu osoby bada czy wyboru dokonano zgodnie ze statutem.

Autor/ka:  Gość [ wtorek, 5 grudnia 2017, 23:36 ]
Tytuł:  Re: Interpretacja Statutu

Bardzo dziękuje za wyjaśnienia.

Strona 1 z 1
Portal organizacji pozarządowych - www.ngo.pl
http://forum.ngo.pl/